REGULAMIN POŁOWU RYB NA STAWIE „RONTOK”

§ 1.

Prawo do wędkowania na stawie „RONTOK” mają członkowie oraz kandydaci Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK” posiadający kartę wędkarską oraz ważną legitymację członkowską. Można łowić metodą gruntowo-spławikową na dwie wędki oraz metodą spiningową lub muchową na jedna wędkę.

§ 2.

Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz który ukończył 14 lat, z tym, że młodzieży do lat 16 nie zezwala się na wędkowanie w porze nocnej bez opieki osoby pełnoletniej.

§ 3.

W ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb członka stowarzyszenia jego podopieczny do lat 14 może łowić metodą gruntowo-spławikową, spinningową lub muchową. Przekazanie uprawnień wyklucza wędkowanie opiekuna.

§ 4.

Członek Stowarzyszenia może współmałżonkowi posiadającemu Kartę Wędkarską udostępnić jedną ze swoich wędek do wędkowania w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu.

§ 5.

Prawo przeprowadzania kontroli na stawie „RONTOK” mają uprawnione osoby: Państwowa Straż Rybacka, Społeczna Straż Rybacka koła nr 6 Goczałkowice Zdrój, Policja. Na żądanie uprawnionych do kontroli wędkarz ma obowiązek okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

§ 6.

W czasie wędkowania wędkarz musi mieć przy sobie Kartę Wędkarską i ważną legitymację członkowską uprawniającą do wędkowania na stawie „RONTOK”.

§ 7.

Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowiska wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

§ 8.

W czasie wędkowania, wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela. Przed opuszczeniem stanowiska wędki należy wyjąć z wody.

§ 9.

Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

§ 10.

W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak na przykład :
śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy oleju, nienaturalny zapach, Wędkarz ma
obowiązek natychmiast zawiadomić o tym:

Zarząd Stowarzyszenia „RONTOK” tel. /32/ 210-71-31 lub:
Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Goczałkowice Zdrój tel. /32/210-71-85
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie tel. /32/449-37-20
Komendę Powiatową Policji w Pszczynie tel. /32/449-32-00

§ 11.

Wędkarz zobowiązany jest posiadać miarkę do mierzenia złowionych ryb oraz przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb – połknięta przynęta zbyt głęboko – należy odciąć żyłkę z haczykiem i uwolnić rybę z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

§ 12.

Po złowieniu limitowanych gatunków ryb, wędkarz natychmiast wpisuje do kart połowów datę, godzinę, wymiar i rodzaj złowionej ryby. Stwierdzenie przez kontrolującego nie dokonania wpisu złowionych ryb, dokonywanie poprawek w karcie połowów, wymiarów ryb powoduje zatrzymanie wędkującemu legitymacji członkowskiej do czasu wyjaśnienia tego przewinienia przez Sąd Koleżeński Stowarzyszenia.

§ 13.

Składki członkowskie na działalność statutową Stowarzyszenia powinny być wpłacone do 31 marca każdego roku.

§ 14.

Na stawie „RONTOK” wędkowanie dozwolone jest w porze dziennej od świtu do zmierzchu /1 godzina przed wschodem słońca i po zachodzie słońca/. W dni poprzedzające dni ustawowo wolne od pracy, również w piątki dopuszcza się wędkowanie całą dobę.
Ponadto wędkarzowi nie wolno:

stosować zanęty i przynęty z zawartością mączek kostnych i rybnych oraz podobnych
przetworów,
nęcić ryb poza czasem wędkowania,
nęcić w czasie jednego dnia wędkowania przetworzonymi zanętami wiecej niż 1,5 litra zanęty,
wywozić zanęt i przynęt środkami pływającymi lub zdalnie sterowanymi,
sprzedawać złowionych ryb,
rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
obcinać głów rybą oraz patroszyć na łowisku,
łowić metodą „szarpaka”,
stosować kotwiczek przy połowie metodą żywej lub martwej rybki, /zakaz nie dotyczy połowu ryb metodą spinningową/, żywiec lub martwa rybka mogą być uzbrojone tylko w haczyk o jednym ostrzu,
stosować sztucznego światła służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb na stanowisko,
budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody Zarządu Stowarzyszenia „RONTOK”
wędkować z pontonów, łodzi,
wędkować z lodu,
zażywać kąpieli na stawie „RONTOK”,
odstępować legitymacji innej osobie.

§ 15.

Złowione ryby należy przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici rozpiętych na sztywnych obręczach. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

§ 16.

Ryby złowione nieprawidłowo tzn. zahaczone poza obrębem głowy lub złowione na pętelkę linki, należy wypuścić do wody. Ryby niewymiarowe i w okresie ochronnym muszą być natychmiast wpuszczone do wody.

§ 17.

Połów ryb z całości wału od stronu drogi szybkiego ruch, od strony szuwar oraz korony pozostałych wałów stawu „RONTOK” jest zabroniony.

§ 18.

Wędkujący w ciągu roku ma prawo do limitu 30 szt. złowionych ryb łącznie, wymienionych gatunków: amur, karp, szczupak, sum, węgorz. Po złowieniu 2 szt. z w/w gatunków w danym dniu, wędkujący kończy łowienie i opuszcza łowisko. Po wyczerpaniu rocznego limitu – legitymacja członkowska traci ważność. Limit roczny sandacza to 5 sztuk, limit dobowy suma to 1 sztuka. Limit dzienny, który nie wymaga wpisu wynosi 8 sztuk leszcza i 5 kg innych nie objętych limitem ryb.

§ 19.

Wymiar ochronny wyznacza się mierząc rybę od początku głowy do najdalszego końca płetwy ogonowej.
Wymiary ochronne ryb na stawie „RONTOK”:

amur – 55 cm,
jaź – 35 cm,
karp do 35 cm i powyżej 70 cm
lin – 25 cm,
okoń – 15 cm,
sandacz – 45 cm,
sum – 70 cm,
szczupak – 55 cm,
węgorz – 50 cm,
wzdręga – 15 cm

§ 20.

Okresy ochronne:

sandacz – od 01 stycznia do 31 maja,
szczupak – od 01 stycznia do 31 maja,
sum – od 01 stycznia do 31 maja
węgorz od 01 grudnia do 31 marca.

§ 21.

Pozostałe okresy i wymiary ochronne oraz całkowity zakaz połowu określają przepisy uprawiania amatorskiego połowu ryb zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku z późniejszymi zmianami.

§ 22.

Wędkarz zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, środowiska oraz rybactwie śródlądowym, swoją postawą dawać przykład innym. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do ściągania odszkodowania za ewentualne szkody poczynione przez wędkującego.

§ 23.

Staw „RONTOK” może byc zamknięty i niedostępny dla wedkarzy w następujacych przypadkach:

jeśli są rozgrywane zawody wedkarskie i organizator wywiesił ogłoszenie na 7 dni przed terminem odbywanych zawodów na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej,
w czasie zarybienia stawu po podaniu informacji na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej,
w czasie zagrożenia bezpieczeństwa przebywania nad wodą, wysokiego alarmowego stanu wody po podaniu informacji na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej.

§ 24.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie:

Ustawa „Prawo Wodne”,
Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska,
Ustawa o rybactwie śródlądowym,
Ustawa o ochronie zwierząt,
Ustawa w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowy innych organizmów żyjących w wodzie,
Statut Stowarzyszenia „RONTOK”,
zasady określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb ZG PZW

§ 25.

Zarząd Stowarzyszenia ma prawo do zmiany poszczególnych punktów regulaminu w formie aneksów, których kopie wędkujący uzyskają w siedzibie Stowarzyszenia.