REGULAMIN POŁOWU RYB NA STAWIE „RONTOK”

Obowiązuje od 01 marca 2022 roku

§ 1.

Prawo do wędkowania na stawie „RONTOK” mają członkowie oraz kandydaci Stowarzyszenia Wędkarskiego „RONTOK” posiadający kartę wędkarską oraz ważną legitymację członkowską. Można łowić metodą gruntowo-spławikową na dwie wędki lub metodą spinningową lub muchową na jedna wędkę.

§ 2.

Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz który ukończył 14 lat, przy czym młodzieży do lat 16 nie zezwala się na wędkowanie w porze nocnej bez opieki osoby pełnoletniej.

§ 3.

Członek Stowarzyszenia może członkowi rodziny posiadającemu Kartę Wędkarską udostępnić jedną ze swoich wędek do wędkowania w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu. Dotyczy to również podopiecznego do lat 14.

§ 4.

W zakresie §3.  członek Stowarzyszenia odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo i przestrzeganie przez osobę niezrzeszoną wszelkich uregulowań obowiązujących na łowisku.

§ 5.

Prawo przeprowadzania kontroli na stawie „RONTOK” mają uprawnione osoby: Państwowa Straż Rybacka, Społeczna Straż Rybacka Powiatu Pszczyńskiego, Policja. Na żądanie uprawnionych do kontroli wędkarz ma obowiązek okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

§ 6.

W czasie wędkowania wędkarz musi mieć przy sobie Kartę Wędkarską i ważną legitymację członkowską uprawniającą do wędkowania na stawie „RONTOK”.

§ 7.

Przy wyborze i zajmowaniu numerowanych stanowisk na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowiska wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy (min. 10m między sobą), odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko. Wędkarz który korzysta ze stanowiska musi go opuścić na prośbę władającego danym stanowiskiem. Zobowiązuje się władającego stanowiskiem do utrzymania go w należytym stanie technicznym oraz estetycznym i odpowiednim oznakowaniu (numer). Władający stanowiskiem zobowiązany jest do zgłaszanie każdej zmiany użytkownika Zarządowi S.W. „RONTOK”.

§ 8.

W czasie wędkowania, wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela. Przed opuszczeniem stanowiska wędki należy wyjąć z wody.

§ 9.

Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

§ 10.

W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak na przykład :
śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy oleju, nienaturalny zapach, Wędkarz ma
obowiązek natychmiast zawiadomić o tym fakcie: 

-Zarząd Stowarzyszenia „RONTOK” tel. 508 106 640

lub: 

-Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Goczałkowice Zdrój tel. 32 210 71 85

-Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie tel. 47 851 84 00

-Komendę Powiatową Policji w Pszczynie tel. 47 855 22 00

§ 11.

Wędkarz zobowiązany jest posiadać miarkę do mierzenia złowionych ryb oraz przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Gdy połknięta przynęta jest zbyt głęboko należy odciąć żyłkę z haczykiem i uwolnić rybę z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

§ 12.

Po złowieniu limitowanych gatunków ryb i po umieszczeniu ich w siatce wędkarz natychmiast wpisuje do kart połowów: datę, godzinę, wymiar i rodzaj złowionej ryby. Stwierdzenie przez kontrolującego nie dokonania wpisu złowionych ryb, dokonywanie poprawek w karcie połowów wymiarów ryb powoduje zatrzymanie wędkującemu karty połowu ryb do czasu wyjaśnienia tego przewinienia przez Sąd Koleżeński Stowarzyszenia.

§ 13.

Zezwolenie na wędkowanie na stawie „RONTOK” ważne jest od 1.03. do ostatniego dnia lutego następnego roku.

§ 14.

Na stawie „RONTOK” wędkowanie dozwolone jest w porze dziennej od świtu do zmierzchu 1 godzinę przed wschodem słońca i 1 godzinę po zachodzie słońca. W dni poprzedzające dni ustawowo wolne od pracy, również w piątki dopuszcza się wędkowanie całą dobę. Od 01.06. do 30.09. dopuszcza się wędkowanie całą dobę również w czwartki.


Ponadto wędkarzowi wolno:

– wywozić zanęty i przynęty modelami pływającymi zdalnie sterowanymi z napędem elektrycznym;

Ponadto wędkarzowi nie wolno:

– stosować zanęty i przynęty z zawartością mączek kostnych i rybnych oraz podobnych w tym nie rozdrobnionych surowych ziaren;

– nęcić ryb poza czasem wędkowania;

– nęcić w czasie jednego dnia wędkowania przetworzonymi zanętami więcej niż 1,5l zanęty. Ograniczenie to nie dotyczy gotowanych ziaren;

– wywozić zanęt i przynęt środkami pływającymi;

– wędkować ze środków pływających;

– sprzedawać złowionych ryb;

– rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska;

– obcinać głów ryb oraz patroszyć na łowisku;

– łowić metodą „szarpaka”;

– stosować kotwiczek przy połowie metodą żywej lub martwej rybki, zakaz nie dotyczy połowu ryb metodą spinningową, żywiec lub martwa rybka mogą być uzbrojone tylko w haczyk o jednym ostrzu,

– stosować sztucznego światła służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb na stanowisko

– budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody Zarządu Stowarzyszenia RONTOK

– wędkować z lodu

– zażywać kąpieli oraz brodzenia na stawie RONTOK;

– odstępować legitymacji innej osobie

– lokować przynęty nie dalej niż połowa szerokości stawu

§ 15.

Złowione ryby należy przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici rozpiętych na sztywnych obręczach (dopuszcza się stosowania specjalistycznych worków karpiowych). Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

§ 16.

Ryby złowione nieprawidłowo tzn. zahaczone poza obrębem pyska lub złowione na pętelkę linki, należy wypuścić do wody. Ryby niewymiarowe i w okresie ochronnym muszą być natychmiast wypuszczone.

§ 17.

Połów ryb z całości wału od strony drogi szybkiego ruch, od strony szuwar oraz korony pozostałych wałów stawu „RONTOK” jest zabroniony. Zabrania się również połowów w promieniu 5 m od urządzeń hydrotechnicznych.

§ 18.

Wędkujący w ciągu roku ma prawo do limitu 30 szt. złowionych ryb łącznie wymienionych gatunków: amur, karp, szczupak, węgorz, sandacz, jesiotr. Po złowieniu 2 szt. z w/w gatunków w danym dniu, wędkujący kończy łowienie i opuszcza łowisko. Po wyczerpaniu rocznego limitu – legitymacja członkowska traci ważność. Wędkujący ma prawo złowić 5 sztuk sandacza i 2 szt. jesiotra w ciągu roku, limit dobowy suma to 1 sztuka. Sum nie jest rybą limitowaną do rocznego limitu, złowionego suma wpisujemy na marginesie z oznaczeniem S + wymiar, oraz data i godzina połowu. Limit dzienny, który nie wymaga wpisu wynosi 8 sztuk leszcza i 5 kg innych nie objętych limitem ryb. 

§ 19.

Wymiar ochronny wyznacza się mierząc rybę od początku głowy do najdalszego końca płetwy ogonowej.
Wymiary ochronne ryb na stawie „RONTOK”:

– amur – 60 cm,

– jaź – 35 cm,

– jesiotr – 100 cm,

– karp do 35 cm i powyżej 70 cm

– lin – 25 cm,

– okoń – 15 cm,

– sandacz – 45 cm,

– sum – 70 cm,

– szczupak – 55 cm,

– węgorz – 50 cm,

– wzdręga – 15 cm

§ 20.

Okresy ochronne:

– sandacz – od 01 stycznia do 31 maja,

– szczupak – od 01 stycznia do 31 maja,

– sum – od 01 stycznia do 31 maja

– węgorz od 01 grudnia do 31 marca.

§ 21.

Pozostałe okresy i wymiary ochronne oraz całkowity zakaz połowu określają przepisy uprawiania amatorskiego połowu ryb zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku z późniejszymi zmianami.

§ 22.

Wędkarz zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, środowiska oraz rybactwie śródlądowym, swoją postawą dawać przykład innym. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do ściągania odszkodowania za ewentualne szkody poczynione przez wędkującego.

§ 23.

Staw „RONTOK” może być zamknięty i niedostępny dla wędkarzy w następujących przypadkach:

– jeśli są rozgrywane zawody wędkarskie i organizator wywiesił ogłoszenie na 7 dni przed terminem odbywanych zawodów na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej,

– w czasie zarybienia stawu po podaniu informacji na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej,

– w czasie zagrożenia bezpieczeństwa przebywania nad wodą, wysokiego alarmowego stanu wody po podaniu informacji na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej.

§ 24.

Stowarzyszenie Wędkarskie Rontok nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb, jak również osoby wspólnie przebywające z łowiącym na łowisku i poza łowiskiem.

§ 25.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie:

– Ustawa „Prawo Wodne”,

– Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska,

– Ustawa o rybactwie śródlądowym,

– Ustawa o ochronie zwierząt,

– Ustawa w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowy innych organizmów żyjących w wodzie,

– Statut Stowarzyszenia „RONTOK”,

– Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb ZG PZW

§ 26.

Zarząd Stowarzyszenia ma prawo do zmiany poszczególnych punktów regulaminu na podstawie uchwały ogłoszonych na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej.