STATUT
STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO „RONTOK”
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Wędkarskie „RONTOK” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zbiornika „RONTOK”, a siedzibą władz jest ośrodek rekreacji w Goczałkowicach –Zdroju przy ulicy Stawowej 22.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§ 4

Stowarzyszenia może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
O przystąpieniu do organizacji, o którym mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ II

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji, stwarzanie członkom Stowarzyszenia dogodnych warunków wędkowania i rozwijanie wśród nich umiłowania przyrody i krzewienia znajomości zasad gospodarki rybacko –wędkarskiej oraz działanie na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje cele w szczególności przez:

Reprezentowanie interesów wędkarstwa przed władzami i instytucjami w kraju oraz w drodze współpracy z krajowymi i organizacjami wędkarskimi.
Współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony wód, zwalczania kłusownictwa rybackiego i innych szkód.
Nabywanie i użytkowanie wód oraz ochronę żyjących w nich ryb.
Prowadzanie ośrodków zarybieniowych, schronisk, przystani i innych obiektów służących członkom Stowarzyszenia.
Upowszechnianie wędkarstwa, organizowanie zawodów wędkarskich i uczestniczenia w zawodach zagranicznych.
Prowadzenie pracy szkoleniowej wśród młodzieży w zakresie popularyzacji wędkarstwa i wiedzy ekologicznej.
Podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą ,na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

A) zwyczajnych
B) wspierających
C) honorowych

W Stowarzyszeniu mogą zrzeszać się również kandydaci na członków Stowarzyszenia na warunkach podanych niżej.

§ 11

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat,  posiada kartę wędkarską i uznała Statut Stowarzyszenia i regulamin połowu ryb oraz wniosła stosowne opłaty.
Kandydatem może być małoletni poniżej 16 lat życia za pisemną zgodą jego przedstawicieli ustawowych. Kandydatowi nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu i prawo korzystania z czynnego i biernego praw wyborczego do władz Stowarzyszenia .
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
Członkiem honorowym może osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi Stowarzyszenia.
Członków zwyczajnych, wspierających i kandydatów przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach organizowanych
przez władze Stowarzyszenia.
3 ) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
4 ) korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
5) noszenia odznaki organizacyjnej.
6) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o
skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze
Stowarzyszenia.

 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do :

1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) przestrzegania etyki zawodowej,
4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących
w Stowarzyszeniu.

§ 13

Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w §12 ust.1 pkt. 2-6.
Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi, władze Stowarzyszenia wymienione w § 15 pkt 2,3,4 zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 14

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1 ) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.
2 ) Śmierć członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3 ) Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub zobowiązań przez okres przekraczający 3 miesiące.
4 ) Wykluczenie ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki.
5 ) Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego orzekającego naruszenie następujących ustaw :

– Ustawa o ochronie i kształtowania środowiska
– Ustawa o rybactwie śródlądowym
– Ustawa o ochronie zwierząt

W przypadku określonym w ust.1 w pkt. 3 orzeka Zarząd, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 4 i 5 Sąd Koleżeński który zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są :

1 ) Walne Zebranie Członków.
2 ) Zarząd.
3 ) Komisja Rewizyjna.
4 ) Sąd Koleżeński.

§ 16

Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów chyba, że większość członków opowie się za głosowaniem tajnym. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje.
Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne

§ 17

W przypadku ustąpienia wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1 ) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
2 ) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi zaproszeni goście

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarządu powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności :

1 ) w pierwszym terminie- liczby członków określonej w § 16 ust. 3,
2 ) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania

§ 19

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 16 ust. 1.
Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad
Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie przewodniczący zastępca dwaj sekretarze, członkowie.
Członek ustępujących władz nie może wejść w skład w Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
Nadzwyczajne walne zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd :

1 ) z własnej inicjatywy
2 ) na żądanie Komisji Rewizyjnej
3 ) na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych

W przypadkach określonych w ust. 7 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Zebranie Członków powinno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia (żądania) Zarządowi.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
uchwalenie statutu i jego zmian,
uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
uchwalenie budżetu,
wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

ZARZĄD

§ 21

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
Zarząd składa się od 5 do 8 członków, w tym Prezesa, jednego lub dwóch Zastępców Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i Gospodarza.
Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd.
Zasady działania Zarządu i jego prezydium ustala regulamin uchwalany przez Zarząd.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarą potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 2 miesiące.
W okresie między posiedzeniami Zarządu, pracą kieruje oraz reprezentuje Prezes lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy :

1 ) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2 ) określanie szczegółowych i kierunków działania,
3 ) ustalanie budżetu i preliminarzy,
4 ) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
7) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
8 ) zwołanie Walnego Zebrania Członków,
9 ) podejmowanie uchwał sprawach członkowskich (przyjmowanie,skreślanie),
10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
11) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
KOMISJA REWIZYJNA

§ 23

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§ 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :

Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
Prawo żądania zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
Składanie sprawozdań ze swoje działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji we władzach Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władze.

§ 26

W przypadkach określonych w § 24 Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie ( posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 27

Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 28

Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
Zespołowi rozpoznającemu sprawy – przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca.
Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

§ 29

Do zakresu działań Sadu koleżeńskiego należy:

Rozpoznanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
Orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem

§ 30

Sąd koleżeński może nakładać sankcje organizacyjne:                                            a) upomnienie,
b) nagana,
c) zawieszenie w prawach członka na okres od 1 roku do 2 lat,
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
Sankcje wymienione w ust. 1 pkt c i d mogą być zawieszone orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego na okres 1 roku,
Sąd Koleżeński może zobowiązać ukaranego do złożenia egzaminu ze znajomości Statutu lub obowiązujących regulaminów połowu ryb, naprawienia wyrządzonej szkody w imieniu Stowarzyszenia lub innych osób, wyznaczyć określony szczególny obowiązek świadczenia pracy społecznej.
Skreślenie z ewidencji sankcji o których mowa w ust. 1 i 2 następuje po upływie roku od jego orzeczenia. Zatarcie sankcji o której mowa w pkt 3 może nastąpić w dwa lata po upływie sankcji orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego wydanym na wniosek zainteresowanego.
Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osoby, która została wykluczona ze Stowarzyszenia może nastąpić po upływie 5 lat od daty prawomocnego orzeczenia o wykluczeniu i wymaga odrębnego rozpatrzenia przez zarząd Stowarzyszenia.

§ 31

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

§ 32

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze

§ 33

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i fundusze.

§ 34

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:                                                  a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
c) dotacje,
d) darowizny, zapisy i spadki,
e) wpływy z działalności statutowej
Środki pieniężne niezależne od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazane na konto.
Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci i zawieszeni członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 35

 Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa i Skarbnika.
Dla ważności innych pism związanych z finansami Stowarzyszenia wymagana jest kontrasygnata skarbnika.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeniesienia majątku Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm. )

ROZDZIAŁ VII
Przepisy końcowe

§ 37

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosowanego postanowienia Sądu rejestrowego.